Polityka prywatności


Polityka Prywatności

1. Administratorem danych jest Special Group Andrzej Dereniowski, ul. Wrocławska 11, 55-020 Żórawina
2. Baza danych została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie www.raptor-polska.pl
3. Sklep Raptor-polska stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.
4. Sklep Raptor-polska zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Sklep Raptor-polska zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
6. Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu Raptor-polska lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Raptor-polska jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep.
7. Sklep Raptor-polska prowadzi zbiór danych osobowych. W zbiorze gromadzone są dane tj. imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, e-mail), adres IP, NIP. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji lub składania zamówienia bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu.
8. Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 r.
9. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
a) właściwe wykonanie przez Sklep Raptor-polska zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień)
b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami)
c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
10. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
11. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.
12. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
13. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu przez Klienta. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość e-mail. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.
14. Na żądanie Użytkownika Sklep udziela informacji o przysługujących mu prawach.
15. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep.
16. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Sklepem Raptor-polska podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.
17. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.